Všeobecné obchodní podmínky e-shopu bistrocafe.online

Provozovatelem e-shopu je společnost Riwal Group Ltd., s. r. o., se sídlem: Měšická 534, 250 85 Bašť 
IČO 25370219, DIČ 25370219. Dále jen „Prodávající“.

Kontaktní údaje

Poštovní adresa pro doručování: Riwal Group Ltd., s.r.o, se sídlem: Měšická 534, 250 85 Bašť. E-mail: info@riwal.de

Předmětem obchodování v e-shopu jsou produkty nabízené Prodávajícím a jsou rozděleny do příslušných kategorií. Dle jednotlivých kategorií jsou stanoveny dodací a platební podmínky.

Ceny

Ceny produktů, nabízených v e-shopu, jsou platné v době objednávky a jsou součástí potvrzení objednávky, které obdrží každý zákazník po dokončení a odeslání objednávky. Ceny jsou uvedeny v CZK včetně DPH.

Objednávka 

Odesláním řádně vyplněné objednávky zákazníkem a jejím potvrzením ze strany Prodávajícího, vzniká mezi oběma stranami kupní smlouva.

Změna a storno objednávky

Změnu či storno odeslané objednávky je možné ze strany zákazníka provést do 30 minut před vyzvednutím objednávky, a to telefonicky  602 715 668.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud jsou vstupní suroviny pro výrobu nabízených produktů momentálně nedostupné. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, nebo vráceno platební kartu.

Vlastnické právo

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k produktům až do úplného zaplacení jejich kupní ceny. Pokladní dokad, faktura či účtenka vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a zákazníkem je současně daňovým dokladem.

Dodací podmínky

Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu dodání/převzetí.

Varianty dodání/převzetí jsou

Vyzvednutí v okénku: Fruitisimo Bistro Café, Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a
Dodání zdarma: v rámci nákupního centra Galerie Harfa

Platební podmínky 

Zákazník si při objednávce v e-shopu zvolí variantu platby.

Varianty platby jsou: Platební kartou online

Právo na odstoupení od smlouvy/vrácení zboží 

Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti. Zákazníkovi v tomto případě zaniká právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zboží do 14ti dnů, bez udání důvodu.

Reklamace 

Při převzetí dodávky je zákazník povinen zkontrolovat množství a vizuální kvalitu produktů. Zaplacením kupní ceny při osobním převzetí či podpisem přepravního dokladu/dodacího listu zákazník stvrzuje, že zásilku převzal bez zjevných vad a v uvedeném množství. Na pozdější reklamace množství a zjevných vad nebude brán zřetel.

Bude-li zákazník reklamovat skryté vady v dodávce, které nebyly zjevné při jejím převzetí, musí tak učinit neprodleně, nejpozději do 24 hodin od převzetí dodávky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Reklamaci skrytých vad je možné provést telefonicky, elektronickou poštou či osobně na kontaktech uvedených v odstavci b) těchto Obchodních podmínek.

Je-li reklamace uznána, bude vyřízena dle dohody mezi zákazníkem a Prodávajícím, a to formou náhradní dodávky či vrácením peněz, dle dohody bude stanoveno i místo a datum vyřízení reklamace.

Záruční doba

Produkty nabízené v e-shopu Prodávajícího jsou potraviny s omezenou dobou použitelnosti, proto se na ně nevztahuje záruční doba.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů k registraci zákazník/návštěvník souhlasí s tím, aby Prodávající poskytnuté údaje zpracovával a využíval pro interní a marketingové potřeby. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu zákazníka/návštěvníka. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů z internetového obchodu.

Závěrečná ustanovení

  • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
  • Odesláním elektronické objednávky zákazník bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši kupní ceny objednávky, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  • Odeslanou objednávkou (uzavřením kupní smlouvy) je zákazník po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se, výslovně, ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li těmito Obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem ČR, zejména jeho ust. § 409 a násl.
  • Platnost Obchodních podmínek: od data vydání do data vydání nového znění

Datum vydání: 07.04.2020